Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej i solidarnej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który wdraża podpisaną przez Marszałka Województwa z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi (twórca Znaku) umowę w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w Zachodniopomorskiem. Nadanie znaku jest bezpłatne i następuje na podstawie rekomendacji Zachodniopomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy, kwalifikują się do przyznania Znaku Promocyjnego.

Więcej informacji o inicjatywie, zasadach przyznawania Znaku, a także wniosku o wydanie certyfikacji oraz ankiecie znajduje się poniżej w załącznikach.

Osoba do kontaktu: Anna Kotuch – Główny Specjalista w ROPS tel.91 42 53 617, akotuch@wzp.pl

Załączniki:

Strona internetowa znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”

Zasady przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”

Wniosek o certyfikację podmiotu ekonomii społecznej

Ankieta podmiotu ekonomii społecznej