Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022  (ZPRES) jest dokumentem obejmującym problematykę sektora ekonomii społecznej jako ważnego elementu regionalnej polityki w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej. Z jednej strony stanowi odpowiedź  na realne problemy regionu, z drugiej wychodzi naprzeciw wymogom wynikającym z dokumentów wyższego rzędu, przede wszystkim Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). ZPRES jest spójny zarówno z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, jak i strategiami wyższego rzędu na szczeblu krajowym i europejskim, dzięki czemu staje się użytecznym narzędziem służącym regionalnym władzom publicznym do koordynacji polityki w obszarze ekonomii społecznej.


W celu skoordynowania działań, zaproponowano ponadto, aby Program stanowił istotny element programowania regionalnego, zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z przepisami ustaw, samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in.:
– tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
– pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
– promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
– wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Przyjęta metoda prac nad stworzeniem Programu oparta została na społeczno-eksperckim modelu tworzenia strategii programów i planów, który jest zgodny z aktualnymi standardami prowadzenia prac w zakresie programowania i planowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Prace nad tworzeniem dokumentu były prowadzone w ramach Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, składającego się z przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych,
– samorządów – wojewódzkiego, powiatowych i gminnych,
– środowiska akademickiego,
– instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
– podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Członkowie Komitetu powołali trzy grupy robocze:
– ds. współpracy podmiotów ekonomii społecznej,
– ds. promocji podmiotów ekonomii społecznej
– ds. badań i monitoringu ekonomii społecznej
które z ramienia Komitetu zajmowały się pracami nad wybranymi aspektami Programu.
Obsługa administracyjna i merytoryczna Komitetu, grup roboczych oraz podejmowanych w ich ramach prac nad Programem wykonywana była w ramach projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Przed przyjęciem dokumentu odbyły się konsultacje z kluczowymi interesariuszami, dzięki czemu każdy zainteresowany podmiot mógł przesłać swoje opinie, uwagi i propozycje w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną.
Ostateczny materiał został opracowany i poddany dyskusji na posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 22 listopada 2017 r.
Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018 – 2022 został przyjęty w dniu 4 grudnia 2017 roku uchwałą nr 2011/17 przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki