Ekonomia społeczna to sektor gospodarki, w którym wszelka aktywność koncentruje się na społecznej użyteczności a jedną z głównych cech tej idei jest prymat celów społecznych nad zyskiem ekonomicznym. Pojęcie to zyskuje w ostatnim czasie na znaczeniu, jednak nadal niezbędne są działania mające na celu promocję idei ekonomii społecznej. Stąd zamysł, aby uhonorować osoby i organizacje, które działając w obszarze ekonomii społecznej lub wspierające ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia. Intencją organizatora jest wprowadzanie trwałej zmiany w regionie poprzez promowanie podmiotów/osób wykorzystujących narzędzie ekonomii społecznej do rozwoju gospodarczego województwa.

Celami konkursu są:
1. upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie,
2. promowanie postaw działania zgodnie z zasadami etyki i z ideą odpowiedzialności społecznej,
3. promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie,
4. propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Nagrodę otrzymują osoby/podmioty, które swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej.
  2. Podmiot ekonomii społecznej.
  3. Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna).
  4. Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny).

W Konkursie mogą uczestniczyć: samorządy, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność lub mający siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także osoby fizyczne zamieszkałe i prowadzące działania na terenie województwa.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Kotuch pod nr. tel. 91 42 53 617, e-mail: akotuch@wzp.pl

Galeria