Komitet powstał w drodze Uchwały Nr 1622/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 września 2019 r. Powstanie Komitetu wynika z wytycznych zawartych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Komitet pełni funkcję konsultacyjno-doradczą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i to do niego należy koordynacja działań województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Skład osobowy Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji 2019-2022

1. Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa,
2. Andrzej Przewoda – Dyrektor WUP w Szczecinie,
3. Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor ROPS UMWZ,
4. Paweł Bartoszewski – Zastępca Dyrektora CIG UMWZ,
5. Dorota Korczyńska – Kierownik Biura ds. EFS WZS UMWZ,
6. Dr Dariusz Dziechciarz – Kierownik Biura Rozwoju Społecznego w ROPS UMWZ,
7. Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki,
8. Dr Wacław Idziak – ekspert, innowator społeczny, wykładowca,
9. Sławomir Jasek – Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu, Sołtys Sołectwa Klępicz (gmina Moryń),
10. Dr Maria Kurek – Dyrektor MZAZ PSONI Koło w Szczecinie,
11. Dr Zbigniew Łukaszewski – Dyrektor OPS w Goleniowie,
12. Przemysław Momot – Kierownik ZAZ w Stargardzie,
13. Joanna Tomczak – Wicestarosta, Starostwo Powiatowe w Stargardzie,
14. Dorota Krzywicka – Prezes Gminnego Stowarzyszenia Integracja w Kołbaskowie,
15. Łukasz Cieśliński – Stowarzyszenie „Pracownia Pozarządowa”,
16. Paweł Klimek – OWES w regionie stargardzkim, ekspert i animator, przedstawiciel sektora pozarządowego,
17. Justyna Iwankiewicz – KARR S.A., koordynatorka Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES),
18. Lidia Siarnecka- Roman – Kierownik CIS w Rzyszczewie (gmina Sławno),
19. Dr Małgorzata Błażejowska – Politechnika Koszalińska, adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych,
20. Radosław Dublinowski – przedsiębiorca, członek zarządu zapaśniczego klubu sportowego MLUKS Karlino, członek zarządu klubu AKS Białogard).

Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni p. Przemysław Momot. Kadencja Komitetu potrwa 3 lata.

Do zadań Komitetu należy:

1) wspieranie i promowanie ekonomii społecznej w realizacji zapisów strategii rozwoju województwa w zakresie obszarów związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej;
2) opiniowanie i wskazywanie zaleceń w zakresie wdrażania Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022 (ZPRES);
3) analizowanie stanu i potrzeb ekonomii społecznej w regionie (na podstawie raportów z monitoringu realizacji ZPRES) oraz rekomendowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) inspirowanie i wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami naukowymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej;
6) wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej;
7) wypracowywanie i formułowanie propozycji rozwiązań, opinii i uwag do strategicznych dokumentów regionalnych i krajowych związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej w tym m.in. w zakresie polityki wykorzystania środków europejskich w obecnej i nowej perspektywie finansowej;
8) reprezentowanie regionu w ogólnokrajowych spotkaniach i dyskusjach dotyczących tematyki rozwoju ekonomii społecznej.

W sprawie funkcjonowania Komitetu prosimy kontaktowac się z p. Joanna Kubicą – tel. 91 42 53 645, e-mail: jkubica@wzp.pl.

Załączniki