Projekt „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.

Celem projektu jest  wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Wartość projektu: 2 337 356,60 zł, wkład Funduszy Europejskich: 1 986 753,11 zł.

Okres realizacji: 1 stycznia 2020 r.  – 31 grudnia 2022 r.

 

Projekt zakłada m.in.:
• usprawnienie koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim poprzez zapewnienie funkcjonowania Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi;
• zwiększenie efektywności podmiotów ekonomii społecznej i ich rozpoznawalności jako dostawców produktów i usług poprzez organizację targów ekonomii społecznej, regionalnej kampanii informacyjnej, za pomocą witryny internetowej wraz z katalogiem PES oraz profilu na portalu Facebook;
• zwiększenie skuteczności działań aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zawiązanie 8 partnerstw na rzecz ekonomii społecznej;
• rozwój współpracy między PES, OWES a biznesem i innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej i OWES;
• włączanie ekonomii społecznej do lokalnych polityk rozwoju poprzez opracowanie 7 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.

 

Kontakt
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
(siedziba ROPS, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 312,
e-mail: es@wzp.pl, tel. 91 42 53 658, 91 42 53 631, 91 42 53 617, 91 42 53 645)

Załączniki