Ekonomia społeczna i solidarna to działalność społeczna, w której najważniejsi są ludzie.

Ekonomia społeczna jest sferą aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej, oraz rozwojowi lokalnemu. Ekonomia solidarna natomiast to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

W sferze ekonomii społecznej i solidarnej możemy wyróżnić działania wielu podmiotów. Ekonomia społeczna obejmuje zarówno podmioty ekonomii społecznej, jak i ekonomii solidarnej. Do podmiotów ekonomii solidarnej zaliczają się:

  1. Przedsiębiorstwa Społeczne – będące fundamentem ekonomii społecznej;
  2. Jednostki Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej;
  3. Społdzielnie Socjalne;
  4. Zakłady Pracy Chronionej;
  5. Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych.

Wszystkie wymienione podmioty ekonomii solidarnej są również cześcią podmiotów ekonomii społecznej. Zaliczają się do niej:

  1. Organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje;
  2. Spółki non-profit;
  3. Kościoły i organizacje kościelne;
  4. Spółdzielnie pracy;
  5. Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość prawną.