Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym jest szczególnie istotnym zadaniem dla podmiotów ekonomii społecznej. Instytucje zajmujące się udzielaniem tego rodzaju pomocy, dają szansę osobom zmarginalizowanym na znalezienie pracy i reintegrację społeczną, przez co bezpośrednio wpływają na poprawę ich życia. Dzięki temu, osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem mogą aktywnie przyczynić się do rozwoju regionu. Ich praca w strukturach ekonomii społecznej w Zachodniopomorskiem to widoczne działanie na rzecz pożytku publicznego, ale także szansa na odnalezienie się w lokalnej społeczności i dbanie o wspólne potrzeby.

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze, uzależnione, bezrobotne i te w trudnej sytuacji życiowej mają szansę odbudować w sobie poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca poprzez udział w szkoleniach i różnych formach zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki ciągłej pracy aktywizacyjnej podmiotów ekonomii społecznej (PES), które szczególnie wspierają środowiska zmarginalizowane na rynku pracy.

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim prowadzi m.in. Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie. Jest to najnowszy i najbardziej innowacyjny kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, który powstał z myślą o absolwentach Goleniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych. ZAZ w Goleniowie od powstania w 2019 roku oferuje zatrudnienie 101 osobom, w tym 71 z niepełnosprawnością. Zakład posiada pracownię gastronomiczną, myjnię samochodową, a także oferuje usługi utrzymania czystości, ogrodnicze, oraz poligraficzne. Posiada również własny dział montażu i demontażu oraz pralnię wodną. Dochody uzyskane z działalności ZAZ przeznacza na rehabilitację i rozwój pracowników, dzięki czemu aktywnie zapobiega wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jest to wspaniała szansa na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych, które mogą przygotować się do życia w otwartym środowisku.

Podobny kierunek pomocy osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem obrał Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa”. Działa on w Choszcznie i zatrudnia 35 osób, w tym 25 z niepełnosprawnością. ZAZ „Szansa” posiada trzy pracownie: ogrodniczo-porządkową, montaż-demontaż z elementami stolarni, oraz prac drobnych, w których pracownicy z niepełnosprawnościami mogą rozpocząć swoją karierę zawodową i aktywnie wspierać regionalną ekonomię. Artystyczne produkty wytwarzane przez ZAZ „Szansa”, takie jak maskotki, fartuszki, materiałowe elementy dekoracyjne, stroiki, wianki, oraz piękne drewniane ozdoby i meble ogrodowe są dostępne na zamówienie w ZAZ „Szansa”, a już wkrótce będzie można je kupić także w sklepie internetowym Zakładu. Prowadzona przez ZAZ działalność wspomaga rozwój osobisty i kreuje pozytywny wizerunek pracowników z niepełnosprawnościami, pokazując, że niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą w niezależnym, aktywnym i samodzielnym życiu.

Wiek nie gra roli

W województwie zachodniopomorskim podmioty ekonomii społecznej zwracają uwagę na osoby wykluczone z aktywnej działalności na rynku pracy ze względu na wiek. Instytucją, dla której w aktywizacji społecznej wiek nie gra roli jest Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Prowadzi on szkolenia oraz kursy przeznaczone dla osób dorosłych zamieszkujących obszary wiejskie. W ofercie Uniwersytetu można znaleźć m.in.: zajęcia językowe, warsztaty szydełkowe, seminaria ekologiczne, a także Letnią Szkołę Muzykowania. Przy ZUL działa również Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej „Nasze Miejsce”, który zajmuje się integracją społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Klub „Nasze Miejsce” w Mierzynie tworzy indywidualny program reintegracji dla każdego uczestnika z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji i potencjału. Daje to szansę osobom wykluczonym na ponowne i trwałe włączenie się do aktywnie działającej społeczności lokalnej i współtworzenie jej przez pracę w każdym wieku.

Osoby starsze mogą także skorzystać ze szkoleń dla seniorów prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną Feniks. Organizuje ona spotkania i warsztaty, których celem jest przekazanie seniorom wiedzy na temat poprawy i zachowania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej do późnej jesieni. Spółdzielnia Socjalna Feniks oferuje także spotkania dotyczące opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi, które bardzo mogą pomóc w codziennej trosce o siebie i swoich najbliższych.

Szansa na lepsze jutro

Działalnością na rzecz osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem w województwie zachodniopomorskim zajmuje się Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, prowadzone przez Fundację „Rozwój – Integracja”. CIS udziela wsparcia mieszkańcom z powiatu gryfickiego i gwarantuje przeszkolenie zawodowe osobom w wieku aktywności zawodowej, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają zatrudnienia. Centrum w Rogozinie organizuje zajęcia zawodowe z zakresu gastronomii, działalności remontowo-porządkowej, oraz opieki nad osobą zależną. W pakiecie uczestnika znajdują się też spotkania z pracownikiem społecznym, psychologiem, doradcą zawodowym, oraz terapeutą, co pomaga uczestnikom powrócić na rynek pracy nie tylko z nowymi kompetencjami zawodowymi, ale również społecznymi. Głównym zadaniem CIS w Rogozinie jest odbudowanie i podtrzymanie u osób społecznie wykluczonych zdolności do efektywnego i niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz samodzielnego poruszania się na rynku pracy w Zachodniopomorskiem. Dzięki temu, osoby zmarginalizowane dostają szansę na poprawę swoich warunków życia i aktywnie współtworzą przyszłość regionu wśród lokalnej społeczności.

Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej prężnie działającym na rzecz aktywizacji osób wykluczonych jest Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie. Ośrodek ten ma na celu pomoc, aktywizację zawodową i reintegrację społeczną osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych we własnym zakresie. CIS „SOS” działa od 2009 roku i gwarantuje uczestnikom udział w grupach szkoleniowych na podstawie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który obejmuje m.in. udział w warsztatach zawodowych i praktycznej nauce zawodu. Centrum oferuje trzy grupy zawodowe: ogólnobudowlano-porządkową, ogrodniczo-porządkową oraz gastronomiczno-hotelarską. Po zdobyciu doświadczenia i udoskonalenia posiadanych umiejętności osoby zagrożone wykluczeniem mogą podjąć pracę w danym zawodzie, wspierając regionalną ekonomię. CIS „SOS” oferuje także naukę języka angielskiego, warsztaty krawieckie, a także konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym i psychospołecznym, pedagogiem rodzinnym oraz specjalistą ds. przemocy. Pomoc udzielana w Centrum osobom w trudnej sytuacji życiowej jest więc kompleksowa i daje wszystkim uczestnikom szansę na lepsze jutro.

Więcej o PES, ich działalności na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych aspektach ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim można przeczytać na stronie https://es.wzp.pl/.