Młodzi ludzie wierzą, że dzięki ich działaniom świat staje się coraz lepszym miejscem do życia. Są świadomi zmian klimatycznych, sprzeciwiają się istnieniu ubóstwa i nierówności, angażują się w walkę z dyskryminacją. Chcą lepszej przyszłości. Dlatego idee ekonomii społecznej, oscylujące pomiędzy ekonomią rynkową a zaspokajaniem społecznych potrzeb, zdecydowanie leżą w kręgu ich zainteresowań. Wśród młodych, zaangażowanych w działania podmiotów ekonomii społecznej, odnajdziemy tych, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, a jednocześnie zdobywać życiowe doświadczenie.

Do niedawna ekonomia społeczna była kojarzona przede wszystkim z systemem pomocy społecznej i aktywizacją osób z marginesu społecznego. Dlatego zainteresowanie tym sektorem było niewielkie. Okazało się jednak, że na początek podmioty ekonomii społecznej mogą być dla młodych ludzi szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, a odbywanie staży może zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

Wolontariat a samorozwój

Aktywny udział w wolontariacie jest nie tylko szansą dla młodych ludzi, ale i dla organizacji, dla której pracują. Energia i przebojowość ochotników przekuwa się często na nowe pomysły i oryginalne sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Misją Stowarzyszenia POLITES ze Szczecina jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Powstało tam Regionalne Centrum Wolontariatu, gdzie działacze pomagają wolontariuszom znaleźć miejsce do pracy, a organizacjom oraz instytucjom znaleźć wolontariuszy. Prowadzone są kursy i szkolenia, w tym warsztaty samorozwojowe, by młodzi ludzie mogli lepiej poznać siebie i swoje możliwości. Stowarzyszenie POLITES jest współfundatorem Fundacji Sektor 3. Organizacja prowadzi programy pomocowe dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które mają problemy z nauką lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera ich dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, którzy co najmniej przez rok opiekują się młodszymi od siebie dziećmi. Inna fundacja pod nazwą Kamienica 1 ze Szczecina zajmuje się realizacją projektów społecznych wspierających potrzeby społeczności lokalnych. Angażuje się w działania kulturalne, sportowe, edukacyjne oraz wspiera innowacyjność i przedsiębiorczość. Nie udałoby się to bez wsparcia wielu wolontariuszy, zaprzyjaźnionych firm oraz innych organizacji.

Pomoc innym

Działania młodych ludzi w ramach podmiotów ekonomii społecznej często wiążą się z gotowością do wykonywania pracy na rzecz drugiego człowieka lub bezpośredniej mu pomocy. Tak działa WOPR Województwa Zachodniopomorskiego powołane do organizowania pomocy oraz ratowania życia lub zdrowia osób przebywających na wodzie. Poza czuwaniem nad bezpieczeństwem osób spędzających

wolny czas, młodzi ludzie z WOPR prowadzą szeroko zakrojoną akcję szkoleń i ćwiczeń. Są to pokazy ratownictwa wodnego, ale też nauka udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów AED. Wsparcie ze strony otoczenia jest wyjątkowo ważne dla osób zagrożonych uzależnieniami. Misją Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom jest wprowadzanie zmian w nieprawidłowych wzorcach funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień. Sport i edukacja to aktywności, które w dużej mierze odciągają młodzież od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, a także od uzależnień związanych z Internetem. Dlatego PFPU promuje pasje sportowe jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu, organizuje bezpłatne wydarzenia i zajęcia sportowe z samoobrony, jogi, gimnastyki słowiańskiej, boksu tajskiego, czy tai chi. Poprzez udział w projekcie FEEL-IT rozwija kompetencje emocjonalno-społeczne młodych ludzi, aby wzmacniać ich poczucie wartości i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym.

Koncert na dwa świerszcze

W ekonomii społecznej pomoc drugiemu człowiekowi jest ważniejsza niż zysk, który stanowi cel tradycyjnie pojmowanej przedsiębiorczości. Ważna jest zarówno pasja, jak i zaangażowanie. Z zamiłowania do zwierząt, ekologii oraz chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem powstała Fundacja Egalismo ze Szczecina. Jej twórcy postawili sobie za cel popularyzację i upowszechnianie wartości przyrodniczych i kulturowych oraz podkreślanie roli człowieka w kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego. Fundacja zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych z udziałem różnych gatunków zwierząt egzotycznych. „Żywe lekcje biologii” wypełniają czas wolny dzieci i młodzieży, a spotkania z olbrzymią żabą, świerszczami, ptasznikami, czy wężami pomagają w zrozumieniu świata przyrody. Niecodzienną branżę reprezentuje Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. Organizacja wspiera rozwój artystyczny dzieci i młodzieży organizując koncerty oraz działania promocyjne. Młodzi ludzie oferują oprawę muzyczną różnych uroczystości, koncerty plenerowe i parady marszowe. Poprzez muzykę i taniec zmieniają świat na lepsze. Założyciele Fundacji Knieja uważając natomiast, że ciekawie zaprezentowana wiedza historyczna ułatwia ludziom rozumienie ważnych wartości. Z tego powodu zajęli się propagowaniem historii i kultury wczesnego średniowiecza. Fundacja jest też operatorem Parku Historycznego Podgrodzie, gdzie można na własne oczy zobaczyć i wypróbować, jak wyglądało życie Słowian w okresie wczesnego średniowiecza.

Młodzi ludzie zaangażowani w działalność ekonomii społecznej kreują niecodzienne i różnorodne wydarzenia. Działają na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promują zdrowie oraz wspomagają rozwój społeczności lokalnych. 3 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował konferencję pt. „Ekonomia społeczna dla młodych”. Przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej podzielili się swoim doświadczeniem, by szerzyć ducha ekonomii społecznej wśród młodego pokolenia. Aktywność obywatelska, zainteresowanie przedsiębiorczością, solidarnością społeczną, czy wolontariatem rodzi ludzi, którzy przełamują bariery egoizmu, przezwyciężają bierność i potrafią upominać się o prawa słabszych – ludzi ekonomii społecznej. O działalności młodych ludzi w PES i innych aspektach ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim można przeczytać na stronie www.es.wzp.pl.