Aktywność społeczna jest postrzegana najczęściej jako gotowość do zajmowania się problemami społecznymi i wykonywania pracy na rzecz drugiego człowieka lub grupy. Obszarem aktywności społecznej są głównie społeczności lokalne. Okazuje się, że ich sprawne działanie opiera się nie tylko na wspólnych interesach i potrzebach, poczuciu przynależności do zamieszkiwanego miejsca, ale i istnieniu oraz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. W ten sposób aktywność społeczna poprawia poziom życia oraz wzmacnia spójność społeczną.

Zaangażowanie społeczeństwa w Zachodniopomorskiem jest szczególnie widoczne w obszarze ekonomii społecznej. Pomaga wykorzystywać lokalne zasoby oraz inicjatywę i przedsiębiorczość mieszkańców województwa do walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Środowiska lokalne charakteryzują się pozytywnym stosunkiem do podmiotów ekonomii społecznej i chętnie wchodzą z nimi w różnego typu relacje. Aktywizacja społeczności lokalnej jest ważna szczególnie na obszarach, gdzie jest dużo problemów społecznych. Dlatego wsparcie ze strony otoczenia to warunek skutecznego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Od pomysłu do sukcesu

Ekonomia społeczna działa w wielu obszarach, takich jak usługi społeczne, ochrona zdrowia, produkcja rolnicza, rzemiosło, edukacja i szkolenia, kultura. Są to sektory, które wnoszą ogromny wkład w rozwój zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy. Jedną z najważniejszych funkcji ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zjawisko to dotyka przed wszystkim długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych i izolowanych. Wzorcowym przykładem przedsiębiorstwa społecznego opartego na aktywności społecznej jest Spółdzielnia Socjalna „Dobra Marka” z gminy Karlino. Jej pomysłodawczynią jest lokalna działaczka znająca potencjał osób bezrobotnych. Spółdzielnia daje zatrudnienie osobom wykluczonym z rynku pracy, którzy pochodzą z okolicznych miejscowości, głównie wsi. Kreatywny pomysł szycia zabawnych domków dla kotów i papug, śpiworków i hamaków dla gryzoni przyjął się na rynku. Spółdzielnia poszerzyła swoją działalność i szyje również różnorodne produkty dla dzieci. Dobra Marka nie tylko nazwa ale i misja firmy, to pracownicy oraz produkty tworzone z pasją i radością.

W zgodzie z przyrodą

Środowisko naturalne służy człowiekowi również w obszarze zdrowia psychicznego. Jesteśmy częścią świata przyrody, kontakt z naturą sprzyja zdrowiu, zadowoleniu, ale też aktywizuje zachowania prospołeczne. Wiedzą o tym doskonale założyciele Spółdzielni Socjalnej „Wierzbowy Las”, którzy przenieśli się ze Szczecina do wsi Stare Czarnowo, gdzie na terenie małego lasku prowadzą zajęcia z hipoterapii. Zajęcia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz w ramach ogólnorozwojowych zajęć konnych do dzieci i młodzieży. Główną ideą spółdzielni jest życie w zgodzie z przyrodą, z poszanowaniem roślin, zwierząt i ludzi. Organizatorzy prowadzą też warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych nastawione na promowanie proekologicznych postaw. Zajmują się również ogrodnictwem i zielarstwem. Członkowie spółdzielni mówią, że Wierzbowy Las to miejsce pełne nowych możliwości i szans. Ich aktywność w zakresie organizacji zajęć i spotkań z lokalną społecznością wytycza nowe kierunki rozwoju ekonomii społecznej.

Aktywność osób niepełnosprawnych

Podejmowanie aktywności społecznej często zależy od oceny własnych możliwości i wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu w budowaniu relacji. Dlatego ważne jest, by u wszystkich osób wykluczonych, a zwłaszcza osób z różnego typu niepełnosprawnościami, dostrzec potencjał. Każdy ma jakieś mocne strony i umiejętności. Te cechy dostrzegają w osobach niepełnosprawnych zakłady aktywności zawodowej. Ich uczestnicy pokonują bariery społeczne i stereotypy, podejmują pracę i stają się aktywni. Tak dzieje się na przykład w Choszcznie w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa”, który zatrudnia 46 osób, w tym 33 z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. ZAZ dba o przygotowanie ich do w pełni samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz dalszej kariery zawodowej. Poza nauką obsługi specjalistycznych narzędzi i urządzeń osoby niepełnosprawne budują swoje kompetencje miękkie i umiejętności interpersonalne. Dzięki temu mogą być aktywne społecznie. W placówce znajdują się między innymi pracownia ogrodniczo-porządkowa i pracownia prac drobnych, gdzie uczestnicy szyją fartuszki, komplety pościeli, maseczki, maskotki, robią stroiki i elementy dekoracyjne. ZAZ „Szansa” prowadzi również wynajem sali konferencyjnej i wynajem sali do aerobiku. Jak widać, kluczowymi składnikiem sukcesów wielu podmiotów gospodarki społecznej jest lokalna aktywność społeczna. I odwrotnie, przedsiębiorstwa społeczne odgrywają ważną rolę w zwiększaniu dynamiki społeczności lokalnych. Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka, umożliwia harmonijne życie, sprzyja realizowaniu własnych celów i zaspokajaniu potrzeb. O aktywności PES i innych aspektach ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim można przeczytać na stronie www.es.wzp.pl.