Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada balans pomiędzy postępem ekonomicznym, rozwojem społecznym i racjonalną gospodarką zasobami środowiska. Obok dbałości o wzrost gospodarczy powinniśmy troszczyć się o innych i dbać o sprawiedliwy podział zasobów. Efektem tych zmian jest podwyższenie jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Istotna staje się walka z wykluczeniem, przeciwdziałanie bezrobociu oraz problemom ekologicznym, które znamy jako działania ekonomii społecznej.

Zrównoważony rozwój jest procesem rozłożonym na lata i pokolenia. Łączy znane dotychczas wartości w spójny system interesów ekologicznych i społeczno-gospodarczych. W województwie zachodniopomorskim udział w jego tworzeniu i umacnianiu mają podmioty ekonomii społecznej.

Aktywność ekonomiczna

Podmioty ekonomii społecznej odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym oraz działaniach społeczności lokalnych. W województwie zachodniopomorskim prywatne przedsiębiorstwa coraz częściej współpracują z zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej oraz organizacjami pozarządowymi. Efektem współpracy jest wsparcie, wymiana doświadczeń i wiedzy między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Około 2/3 podmiotów ekonomii społecznej z województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalność gospodarczą nawiązało kooperację z prywatnymi przedsiębiorcami w zakresie wspólnych działań biznesowych. Przedsiębiorcy we współpracy z PES widzą nie tylko możliwość realizacji własnych celów, ale i potwierdzanie poczucia użyteczności i wartości pracowników z niepełnosprawnościami. Oferują w zamian edukację, coaching oraz pieniądze. Przykładem współpracy międzysektorowej są Zakłady Aktywności Zawodowej, które stanowią pomost pomiędzy szkolnictwem zawodowym dla osób niepełnosprawnych a chronionym lub nawet otwartym rynkiem pracy. Są to Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej, Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia oraz Zakład Aktywności Zawodowej przy PSONI Koło w Kołobrzegu. Przedsiębiorstwa społeczne pełnią również ważną funkcję w dialogu w fazie planowania programów zrównoważonego rozwoju w regionie.

W zgodzie z naturą

Zrównoważony rozwój to życie w zgodzie z naturą, ograniczanie zużycia zasobów środowiska oraz emisji zanieczyszczeń. W ramach działań ekonomii społecznej duże znaczenie mają gospodarstwa rolnicze. Są doskonałym narzędziem zrównoważonej i efektywnej produkcji żywności oraz racjonalnej gospodarki łańcuchami dostaw żywności. Na terenie gospodarstwa biodynamicznego Fundacji im. Stanisława Karłowskiego działa Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. ZAZ w Juchowie prowadzi działalność produkcyjno-usługową w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju nacisk położony jest na ekologiczne przetwórstwo: zioła, owoce, warzywa. Zakład stosuje zasadę przetwarzania surowców tylko w niezbędnym stopniu oraz bazuje na tradycyjnych metodach mechanicznych, fizycznych i fermentacyjnych. Dodatkowo ZAZ w Juchowie poprzez pracę zawodową, działania społeczne i rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnościami łączy aktywizację zawodową z tworzeniem zielonych miejsc pracy.

Po pierwsze człowiek

Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na zapewnieniu równowagi pomiędzy oczekiwaniami cywilizacyjnymi a potrzebą i prawem każdego człowieka do funkcjonowania w środowisku społecznym. Przede wszystkim chodzi o osoby marginalizowane, a jedną z ważnych funkcji ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie osoby niepełnosprawne doskonalą, rozwijają lub nabywają umiejętności samoobsługowe życia codziennego, a także zaradności osobistej. Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie prowadzi działalność w zakresie usług pralniczych, pakowania i szycia woreczków zapachowych. Zatrudnia 25 osób z niepełnosprawnościami. Centrum Integracji Społecznej w Mielnie swoją ofertę kieruje do osób dotkniętych wykluczeniem społecznym ograniczającym ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Pracę mogą tam znaleźć bezrobotni, bezdomni, byli uzależnieni, zwolnieni z zakładów karnych, którzy mają trudności z odnalezieniem się w nowych realiach społecznych. CIS prowadzi całoroczny ośrodek wypoczynkowy, w którym zapewnia gościom miłą obsługę oraz wspaniałą domową kuchnię. Rola podmiotów ekonomii społecznej w kontekście zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego przyczyniania się do wzrostu włączania społecznego, partycypacji społecznej oraz ograniczania ubóstwa. Duże znaczenie ma troska o otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Cele zrównoważonego rozwoju skupiają się na godnym życiu człowieka i tak podmioty ekonomii społecznej angażują się w budowę lepszego świata dla obecnego i przyszłych pokoleń. O PES i innych aspektach ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim można przeczytać na stronie www.es.wzp.pl.